Hemmelig adresse

Dette er kun et uddrag af vejledningen - den del af det som vedrøre annoyme adresser.

[....]

Lovgivning som forskriften vedrører
LBK Nr. 883 af 18/08/2004
LBK Nr. 1134 af 20/11/2006
Senere ændringer til forskriften

Forskriftens fulde tekst

Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v.

Kapitel 4

Visse børneflytninger

§ 7. Hvis der samtidig med anmeldelse af en indenlandsk flytning for et barn anmodes om navne- og adressebeskyttelse på barnets tilflytningsadresse, jf. § 28 i lov om Det Centrale Personregister, skal forelæggelsen af flytteanmeldelsen for den af forældrene, som ikke flytter med, altid foretages af fraflytningskommunen, jf. lovens § 13, stk. 3, jf. stk. 2. I en sådan situation er det endvidere fraflytningskommunen, der træffer afgørelse om, hvorvidt flytningen af barnet skal godkendes og meddeler dette til sagens parter og den angivne tilflytningskommune.

Stk. 2. Under behandlingen af sager omfattet af stk. 1 må den anmeldte tilflytningsadresse og -kommune ikke oplyses over for den af forældrene, som ikke flytter med.